Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

25-04-2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013. Download file tại đây