Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

20-04-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

VNI công bố báo cáo kết chào bán cổ phiếu ra công chúng trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đông.

Chi tiết báo cáo.

Trân trọng kính báo.