Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Hiệp hội Bảo hiểm khen thưởng danh hiệu xuất sắc cho 3 cán bộ VNI

14-01-2019

Vừa qua, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-HHBHVN ngày 11/12/2018 về việc khen thưởng danh hiệu cá nhân khối phi nhân thọ. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) vinh dự có 3 cá nhân nhận danh hiệu xuất sắc đó là Ông Trần Trọng Dũng - Tổng Giám đốc nhận danh hiệu Nhà quản lý doanh nghiệp bảo hiểm xuất sắc, Bà Lê Thị Quyên - Giám đốc Ban Tái bảo hiểm nhận danh hiệu Nhà quản lý nghiệp vụ xuất sắc, Ông Lê Văn Hồng - Giám đốc VNI Nam Hồng Hà nhận danh hiệu Nhà quản lý khai thác bảo hiểm xuất sắc.

 

Tiêu chí được nhận danh hiệu cá nhân xuất sắc của HHBHVN là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra vụ việc gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành và của tập thể, có đủ 10 năm hoạt động được đơn vị đề nghị khen thưởng, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng & pháp luật của Nhà nước, tuân thủ Điều lệ, các quy chế, nghị quyết của Hiệp hội, đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn, tham gia tích cực các hoạt động của Hiệp hội và có thành tích tốt trong hoạt động kinh doanh.

 

Ba cán bộ VNI nhận danh hiệu xuất sắc của HHBHVN đã công tác trong lĩnh vực bảo hiểm hơn 20 năm, nhiều năm liền đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại các DNBH, đạt nhiều thành tích, đóng góp cho đơn vị và thị trường bảo hiểm nói chung.